САМОСТІЙНА РОБОТА № 12

1234

Тема: Завдання й зміст ознайомлення дітей з художніми творами. Принцип добору творів. Методика художнього читання дітям. Прийоми заучування віршів.

Завдання 1. Перерахуйте завдання ознайомлення дітей з художньою літературою:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Завдання 2. Складіть перелік українських письменників та поетів, з творами яких слід знайомити дітей у дошкільному закладі (за програмою Богуш А.М. Українська мова в дитячому садку. – К., 1991.)

Класики Сучасні автори

Завдання 3. Складіть план-конспект з читання творів українських письменників (вікова група довільна). (Додаток 11)

Завдання 4Складіть план-конспект заняття з вивчення напам’ять вірша. (Додаток 12)

САМОСТІЙНА РОБОТА № 13

ТЕМА: . Методика ознайомлення дітей з творами українських письменників.

Питання для самостійного вивчення

1. Поняття національної культури. Національні традиції українського народу.

2. Методика ознайомлення дітей з українськими національними традиціями, обрядами, побутом, національним одягом тощо.

Завдання 1. Визначте, з якими державними, народними та літературними святами ви будете знайомити дітей відповідно до їх віку. Складіть святковий календар за такою формою:

Група Місяць Свято

Завдання 2 . Складіть план-конспект заняття з ознайомлення дітей з предметами народного вжитку та національним одягом. (Додаток 13)

Завдання 3. Складіть конспект заняття з ознайомлення дітей із державними символами України. (Додаток 14)

САМОСТІЙНА РОБОТА № 14

Тема: Спільна робота дитячого садка сім'ї й школи навчанні дітей української мови.

Питання для самостійного вивчення

1. 1.Завдання й зміст роботи дитячого садка з сім'єю в навчанні дітей національної мови.

2. 2.Форми роботи д/с з сім'єю.

3. 3.Зміст роботи з навчання дітей української мови в перших класах з російською мовою навчання.

Завдання 1.Зробіть порівняльний аналіз завдань з розвитку українського мовлення у програмі дитячого садка (за вибором) і програми навчання української мови у першому класі початкової школи. (Додаток 15)Старша чи підготовча група Перший клас початкової групи

САМОСТІЙНА РОБОТА № 15

Тема: Організація роботи з української мови в дошкільних закладах й відділах народної освіти.

Питання для самостійного вивчення

1. Роль старшого вихователя і завідуючої в організації роботи з української мови в дошкільному закладі.

2. Підвищення кваліфікації вихователів, які проводять навчання дітей українською мовою.

Завдання 1. Вкажіть функції завідуючого дошкільним закладом та старшого вихователя щодо навчання української мови у дошкільному закладі

Завідувач Ст. вихователь

Завдання 2. Складіть перспективний план роботи з навчання української мови у середній групі. (Додаток 16)

Тема за програмою Тема заняття

Завдання 3. Складіть перспективний план роботи з навчання української мови у старшій групі. (Додаток 17)

Тема за програмою Тема заняття

Завдання 4. Заплануйте у календарному плані 3-4 види роботи з розвитку українського мовлення у повсякденному житті (зазначається: тема, мета, матеріал).

Вид роботи:
Тема:
Мета:
Матеріал:
Вид роботи:
Тема:
Мета
Матеріал:
Вид роботи:
Тема:
Мета:
Матеріал:
Вид роботи:
Тема:
Мета:
Матеріал:

Завдання 3. Складіть два плани-конспекти з розвитку українського мовлення для дітей середнього та старшого дошкільного віку (теми довільні). (Додаток 18)

ТЕМА: …………………………………………………………………………………………………………………….……………….

ПРОГРАММОВИЙ ЗМІСТ: …………………………………………………………………………………………….…………….

МАТЕРІАЛ:……………………………………………………………………………………………………………….………………

ХІД ЗАНЯТТЯ:.…………………………………………………………………………………………………………………………..

Завдання 4. Зробіть перелік видів роботи з розвитку українського мовлення дітей старшого дошкільного віку, які проводяться в повсякденному житті, розбивши їх на дві групи для проведення у I та II половині дня.

I пол. Дня II пол. дня

Л І Т Е Р А Т У Р А:

1. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. – Львів: Світ, 1990.

2. Богуш А.М. Методика навчання дітей української мови у дршкільному закладі. – К.: Вища шк., 1993.

3. Богуш А.М. Методика навчання української мови в дошкільних закладах. – К., 1993.

4. Богуш А.М. Методика обучения русскому в нациоанальном детском саду. – К., 1990.

5. Богуш А.М. Методичні рекомендації до занять з української мови в підготовчій до школи групі. – Одеса, 1991.

6. Богуш А.М. Українська мова в дитячому садку. – К., 1991.

7. Богуш А.М. Українська мова в дошкільному закладі (старший дошкільний вік). – Одеса, 1991.

8. Богуш А.М., Лисенко Н.В. Українське народознавство в дошкільному закладі. – 1994.

9. Васьківська Г.О. Народі скарби. – К., 1993.

10. Верещагин Е.М. Психологическая методическая характеристика двуязычия. – М., 1969.

11. Волох О.Т. Сучасна українська літературна мова. – К., 1986.

12. Де ти народився на світ: Матеріали до уроків народознавства. – Рівне, 1993.

13. Змієві вали Українські перекази та легенди. – К., 1992.

14. Золотий колосок: Збірник фольклорних і літературних творів. – К.. 1994.

15. Макаренко О. Народознавство в дошкільному закладі.

16. Народини. – Запоріжжя, 1993.

17. Неля Клименко Обучаем украинскому языку // Детский сад № 3 2000.

18. Скуратівський В. Місяцелік "Український народний календар". – К., 1993.

19. Українські рухливі ігри для дітей 5-6 років / Укл. А.Я. Вольчинский. – К., 1996.

20. Хорошковська О., Кудиніка Н. Навчаємо розмовляти українською. – М., 1997.

Д О Д А Т О К:

Додаток 1. Науково-популярний твір на тему: “Значення навчання української мови в російськомовному дошкільному закладі”.
Додаток 2. Письмовий аналіз змісту варіативних програм з розвитку українського мовлення та навчання української мови.
Додаток 3. Дидактичні ігри та вправи на формування правильного наголосу, формування засобів інтонаційної виразності.
Додаток 4. Дидактичні вправи на закріплення нової лексики в межах однієї теми.
Додаток 5. Дидактичні ігри на формування навичок граматичної самокорекції у дітей.
Додаток 6. Варіанти тематичних діалогів.
Додаток 7. Літературні діалоги.
Додаток 8. Мовленнєві зразки розповідей для навчання дітей монологічному мовленню.
Додаток 9. Конспект заняття з навчання української мови з використанням народних джерел.
Додаток 10. Сценарій проведення українського народного свята чи розваги для дітей.
Додаток 11. План-конспект з читання творів українських письменників.
Додаток 12. План-конспект заняття з вивчення напам’ять вірша.
Додаток 13. План-конспект заняття з ознайомлення дітей з предметами народного вжитку та національним одягом.
Додаток 14. Конспект заняття з ознайомлення дітей із державними символами України.
Додаток 15. Порівняльний аналіз завдань з розвитку українського мовлення у програмі дитячого садка і програми навчання української мови у першому класі початкової школи.
Додаток 16. Перспективний план роботи з навчання української мови у середній групі.
Додаток 17. Перспективний план роботи з навчання української мови у старшій групі.
Додаток 18. План-конспект з розвитку українського мовлення для дітей середнього та старшого дошкільного віку.

До іспиту

"Методика навчання дітей української мови"

(П.І.. студента)

Викладач _____________________ Попова І.І.


6897542016471866.html
6897563586431819.html
    PR.RU™