Кіріспе бөлімі. «Қоршаған орта және денсаулық» пәні, негізгі түсініктер, мақсаты, міндеттері, зерттеу нысандары.

123

! Экология бұл:

* тірі ағзалардың бір – бірімен қарым қатынасын зерттейтін ғылым

* барлық тірі организмдердің (сонымен қатар адамның) өзара және қоршаған ортамен

қарым-қатынасын зерттеейтін ғылым

* барлық тірі организмдердің бір-бірімен қарым-қатынасын және бір – бірімен өзара

байланысын және олардың мекен ететін орта жүйесінің заңдылықтарын зерттейтін

ғылым

* қоршаған ортаның өсімдік әлеміне әсерін зерттейтін ғылым

* ҚО жануарлар әлеміне әсерін зерттейтін ғылым

! Биосфера бұл:

* топырақтағы тірі организмдерінің белсенді өмір аймағы

* ауыз судағы тірі организмдердің белсенді өмір аймағы

* жердегі, судағы және атмосферадағы тірі организмдердің белсенді өмір аймағы

* қоршаған ортаның өсімдік әлеміне әсерін зерттейтін ғылым

* Тау қазбаларындағы белсенді өмір аймағы

! «Биогеоценоз» бұл:

* мұхиттардағы тірі организмдердің жиынтығы

* өсімдіктердің, жануарлар әлемінің, микроорганизмдердің және олардың мекен ететін

ортасының жиынтығы

* өзен суларындағы организмдер жиынтығы

* қалалардағы топырақтың құрамындағы тірі организмдер жиынтығы

* ауылдардағы топырақтың құрамындағы тірі организмдер жиынтығы

! Медициналық экология түсінігі:

* ҚО және тұрғындар денсаулығын зерттейтін ғылым

* адамның көп компонентті қоршаған әлемнің биологиялық және әлеуметтік заттармен,

үнемі күрделеніп отыратын қоршаған ортамен байланысы

* тірі ағзалардың сонымен қатар адамның қоршаған ортамен қарым-қатынасын

зерттейтін ғылым

* тұрғындар денсаулығын зерттейтін ғылым

* ҚО сапасын зерттейтін ғылым

! Антропогенді ластануға жатады:

* өнеркәсіптік кәсіпорындардан шығатын ластаушылар

* жанартау белсенділігі нәтижесінде ауада кадмий концентрациясының болуы

* атмосфералық ауаның табиғи химиялық құрамы* күн радиациясы

* жер қыртысынан және әлемдік мұхиттан сынаптың булануы

! Қазақстанның қандай аймақтары экологиялық дағдарыс:

* Көкшетау облысы

* СолтүстікҚазақстаноблысы

* ШығысҚазақстан облысы

* Арал теңізінің өңірі

* Ақмола облысы

! Қазақстанның қандай аймақтары экологиялық апат аймақтарына жатады:

* Көкшетау облысы

* СолтүстікҚазақстаноблысы

* ШығысҚазақстан облысы

* Арал теңізінің өңірі

* Ақмола облысы

! 1886 ж кім алғаш рет экология терминін енгізді:

* Одум

* Геккель

* Коммонер

* Пивоваров

* Вернадский

! ҚР қоршаған ортасын қорғаужөніндегі негізгі заңына:

* Экологиялық кодекс

* «Ерекше қорғалынатын табиғи зоналар» туралы заң

* Монреаль хаттамасы

* ҚР конституциясы

* «Азаматтардың санитарлық-эпидемиологиялық қауіпсіздігі» туралы заң

! Биосфераға адамның жанама әсерінің негізгі түрі қайсысы?

* үлкен аудандарда ормандарды кесу

* ластану

* жердің тұздануы мен шөлденуі

* жануарлар мен өсімдіктер түрлерінің жоғалуы

* тұщы су қорларының таусылуы

! Тірі ағзаларға тікелей әсер етуге немесе олардың тіршілік ету ортасын өзгертуге

әкелетін адамдардың қызметі қалай аталады?

* абиотикалық фактор

* биотикалық фактор

* антропогенді фактор

* қоршаған орта жағдайы

* тіршілік ету жағдайы

! Арал теңізінің экологиялық апатқа ұшырау себептері:

* күріш өсіруге суды алу

* жер асты суларының көп мөлшерін алу

* теңізге құйатын өзендердің көп мөлшерін алу

* суғару үшін суқұбыры суының көп мөлшерін алу

* кіші көлдердің көп мөлшерінен алу

! Экожүйені былай көрсетуге болады:

* биотоп, педосфера және биоценоз

* биотоп и биоценоз

* педосфера және микробиоценоз

* экотоп және биогеоценоз

* биогеоценоз және атмосфера

! Аумақтық сферасына қарай мониторингті бірнеше түрге бөледі:

* республикалық

* қалалық

* облыстық

* ауылдық

* аудандық

! Мемлекеттік мониторингке жатады:

* ҚО жағдайын бақылау

* ҚО тазалау

* жалпы ішкі өнімді болжамдау

* экономика жағдайын бағалау

* айып -пұл санкциясы

! Қоршаған ортаның факторларының тұрғындар денсаулығына әсерінің

қарқындылығына байланысты келесі аймақтарды бөлуге болады:

* жоғары температурадағы аймақ

* экологиялық қолайлы жағдайдағы аймақ, қауіп-қатер аймағы

* экологиялық төтенше жағдайдағы амақ, экологиялық күйзеліс аймағы

* экологиялық күйзеліс аймағы, қауіп-қатер аймағы

* санитарлық қорғаныс аймақ, экологиялық дағдарыс аймағыу

! Бір түрге жататын, белгілі бір аумақты ұзақ уақыт мекен ететін және өзара еркін

будандаса алатын даралар тобын айтамыз:

* ұрпақ

* ареал

* симбиоз

* популяция

* индукция

! Тірі ағзаларды қоршаған табиғаттың бір бөлігі аталады:

* шарт

* факторлар

* спектрлер

* орта

* сукцессия

! Төменде көрсетілген бағыттардың қайсысы профилактикалыққа жатады:

* ауруды емдеу арқылы белгілерін зерттеу

* уланудың белгілерін зерттеу

* денсаулықты нығайту және аурудың алдын алу

* ауру патогенезін зерттеу

* ауру диагнозын анықтау

! Аурудың алдын алуға арналған іс шараларды жоспарлауды шешетін гигиенаның

міндеті:

* гигиеналық нормативтерді, ережелер мен іс шараларды өңдеужәне ғылымғы негіздеу

* келешектегі санитарлық жағдайды болжау

* ҚО факторларының ағзаға әсер ету заңдылықтарын зерттеу

* ҚО факторларының популяцияға әсер ету заңдылықтарын зерттеу

* адам денсаулығына әсер ететін табиғи және антропогендік фак торлар

! Қоршаған орта ұғымы нені білдіреді?

* жер кені

* теңіз бен мұхиттардың тереңдігі

* адамның бүкіл өмір бойына өмір сүру ортасы, сондай-ақ еңбек және демалу

уақытында

* ғарыштық кеңістік

* адам ағзасының ішкі ортасы

! Қоршаған ортаның химиялық факторларына жататындары:

* ауаның ылғалдылығы

* температурасы

* бактериялар

* ауыр металдар

* вирустар

! Физикалық антропогенді факторларға жататындар:

* күн радиациясы

* жердің табиғи радиациялық фоны

* атмосфералық қысым

* көлік шуы

* шаңды борандар

! Антропогендік факторлар түсінігі:

* тірі ағзалардың іс әрекетімен байланысты биосферадағы факторлар

* адамның қоршаған табиғи ортаға әсер етуімен байланысты факторлар

* тірі ағзалардың адамға әсер етуімен байланысты факторлар

* өлі табиғат факторларының адамға әсері

* адамға әсер ететін бейорганикалық табиғат жағдайларының жиынтығы

! Қоршаған орта ластануының халықтың денсаулығына әсерін зерттеу әдістері:

* қаланың таза және ластанған аймақтарындағы халықтың ауру сырқаулығы мен өлім

жітімін салыстыру

* аурушаңдылықты тіркеу

* халықтың өлім жітімін тіркеу

* мүгедектікті тіркеу

* нәрестелердің аурушаңдығын тіркеу

! Гигиеналық зертеулердің негізгі әдістеріне жатады:

* санитарлық тексеру

* биохимиялық анализ

* клиникалық тексеру

* микробиологиялық

* морфологиялық

! Санитарлық тексеру әдісімен не зерттеледі:

* ҚО факторларының жеке әсер ету механизмі

* ҚО химиялық факторларынан уланудың клиникасы

* аурулардың құрылымы және таралуы

* адам денсаулығына және тіршілік ету жағдайларына әсер ететін орта факторлары

* орта факторларының адамның тіршілік жағдайларына әсері

! Санитарлық тексеру әдісі нені қамтиды:

* санитарлы статистикалық зерттеу

* санитарлы токсикалық эксперимент

* тұрғындарды медициналық тексеруден өткізу

* жалпы санитарлық режимге орта факторларының әсерін тексеру

* санитарлық бейнелеу

! Тереңдетілген санитарлық тексеру негізінде не анықталады:

* гигиеналық норматив

* зерттелетін нысанның толық жазылған санитарлық төл құжаты

* халық арасындағы патологиялық жиілік

* тұрғындардың дене жағдайы

* уланудың клиникасы

! Санитарлық тексерудің соңғы кезеңі:

* сыртқы белгілері бойынша нысанды бағалау

* гигиеналық норматив орнату

* СанЕмН орнату

* нысанның әкімшілігіне берілетін санитарлық предписание

* келешектегі санитарлық жағдайды болжау

! Ірі қалаларға еніп кететін шағын қалалар нені құрайды?

* мегажынысисті

* субурбанизацияны

* гиперурбанизациялық орталықты

* агломерацияны

* аймақты

! Атмосферадағы антропогенді ластанудың негізгі көздері

* желдің болмауы

* жылу энергетикасы (қолдан от жағу арқылы), тұрғын үйлерді жылыту

* температуралық инверсия

* көлік пен өндіріс

* ауыл шаруашылығы

! Озонның ең көп шоғырлануы мына аралықта кездеседі:

* 5 – 10 км

* 10 - 20 км

* 20 – 25 км

* 25 – 40 км

* 40 – 50 км

! Жасанды биогеохимиялық аймақтар - бұл:

* эндемиялық аурулар таралатын табиғи географиялық аймақтар

* топырағы ұзақ уақыт өндірістік қалдықтармен және ағынды сулармен ластанған

аумақтар

* вирусты аурулар таралған аймақтар

* гельминттер таралған аймақтар

* антропогендік ластану нәтижесінде топырағында микроэлементтер артық мөлшерде

кездесетін, ауруларға әкеп соғатын аумақтар

! Құм мен саздың арақатынастары бойынша топырақ қандай түрлерге бөлінеді:

* құмды, гумусты,тасты

* құмды, құмдауыт, саздақ, саздылау

* саздақ, топырақ асты, әкті

* саздылау, жыртылған жерлер, құмдылау, гумусты

* топырақ суы, аналық жыныс, гумус, саздақ

! Қоршаған ортаның химиялық факторларына жатады:

* күн радияциясы

* күкіртсутек

* механикалық тербеліс

* температура

* ылғалдылық

! Аймақтық принцип бойынша экологиялық мониторингінің түрі:

* локалдық

* космостық

* авиациялық

* масштабтық

* қоғамдық

! Аймақтық принцип бойынша экологиялық мониторингінің түрі:

* авиациялық

* космостық

* жаһандық

* масштабтық

* қоғамдық

! Аймақтық принцип бойынша экологиялық мониторингінің түрі:

* авиациялық

* аймақтық

* наземный

* масштабтық

* қоғамдық

! Бақылау әдісі бойынша экологиялық мониторингтің түрі:

* авиациялық

* локалдық

* аймақтық

* жаһандық

* масштабтық

! Бақылау әдісі бойынша экологиялық мониторингтің түрі:

* космостық

* локалдық

* аймақтық

* жаһандық

* масштабтық

! Бақылау әдісі бойынша экологиялық мониторингтің түрі:

* жерүсті

* локалдық

* аймақтық

* жаһандық

* масштабтық

! Антропогендіге қоршаған ортаның қандай факторлары жатады:

* Космостық сәулелену

* Күн радиациясы

* Жанар тау белсенділігі

* Қоршаған орта нысандарында CS137 болуы

* Ауада күкіртті газдың болуы

! Қоршаған ортаның химиялық факторлары:

* Ауаның ылғалдылығы

* Температура

* Бактериялар

* Ауыр металлдар

* Барометрлік қысым

! Антропогенді физикалық факторлар:

* Күн радиациясы

* Жердің табиғи радиациялық фоны

* Атмосфералық қысым

* ранспорт шуы

* Ғарыштық сәулелену

! Қоршаған ортаның биологиялық факторлары:

* Микроағзалар

* Микроэлементтер

* Майлар

* Көмірсулар

* Мұнай өнімдерінен синтезделген белоктар

! Гигиеналық зерттеудің санитарлық-физикалық әдісі:

* Судың химиялық құрамын анықтау

* Судың бактериалдық құрамын зерттеу

* Тағам өнімдерінің гельминтологиялық ластануын зерттеу

* Топырақтың органикалық ластануын зерттеу

* Ауаның шаңдануын зерттеу

! Гигиеналық зерттеудің санитарлық-биологиялық әдісі:

* Тіндердің су өткізгіштігін және су сыйымдылығын зерттеу

* Шу мен діріл деңгейін зерттеу

* Жобаларды сараптау

* Бактериологиялық және гельминтологиялық ластануын зерттеу

* Судың, топырақтың және ауаның химиялық құрамын зерттеу

! Гигиенада қолданылатын санитарлық-статистикалық зерттеулер:

* Бөлмедегі жарықтануды аспаппен зерттеу

* Тұрғындар аурушаңдылығының құрылымын зерттеу

* Су сапасын органолептикалық зерттеу

* Жедел және созылмалы зертханалық сараптама

* Судағы коли-индекс пен микроб санын анықтау

! Қоршаған ортаны санитарлық-биологиялық зерттеу әдістері:

* Микроклиматты аспаптық зерттеу

* Нысанды санитарлық бейнелеу

* Органолептикалық зерттеу

* Тұрғындар аурушаңдылығын санитарлық-статистикалық зерттеу

* Топырақта гельминттердің титрін анықтау

! Қандай көрсеткіштерді санитарлық-физикалық әдістер арқылы анықтауға болады:

* Табиғи және жасанды жарықтану деңгейін, шаңдануын анықтау

* Ауаның, судың бактериалдық құрамын анықтау

* Топырақ, тағамдық өнімдердің гельминтологиялық ластану деңгейін анықтау

* Атмосфералық ауада so2, no2 құрамы

* Су мен топырақтың органикалық ластануы

! Төменде аталған пәндердің қайсысы алдын алуға жатады:

* Терапия

* Хирургия

* Гинекология

* Гигиена .

* Отоларингология

! Санитарлық заңдылықтың мәні неде:

* СанЕменН

* Зерттелінетін нысандағы аурушаңдылық құрылымы

* Нысанды санитарлық бейнелеу

* .Санитарлық нұсқаунама

* Табалдырықтың органолептикалық қасиеттері бойынша белгілері

! Санэпид қызметтің жетекші органы болып табылады:

* .Қалалық денсаулық сақтау басқармасы

* Халыққа білім берудің қалалық бөлімшесі

* Мемлекеттік тергеу комитеті

* Мемлекеттік салық полициясы

* ҚР денсаулық министрлігінің мемлекеттік сан эпид қадағалау комитеті

! Қоршаған ортаның биологиялық факторлары:

* Микроағзалар

* Металдар

* Майлар

* Көмірсулар

* Мұнай өнімдерінен синтезделген белоктар

! Табиғи биологиялық факторларға жатады:

* Бактериялар, вирустар, саңырауқұлақтар

* Қоректік белоктар

* Жасанды дәрумендер

* Вакцина

* Жасанды токсиндер

! Психогенді факторларға аталғандардың қайсысы жатады:

* Топырақтағы пестицидтер, гербицидтер

* Тағамдық азықтардағы көмірсулар, белоктар

* Сөз, әңгіме, баспа өнімі

* Өндірістік шу, діріл

* Бактериялар, вирустар, гельминттер

! Гигиеналық зерттеулерге негізгі әдістердің қайсысы жатады:

* Санитарлық тексеру

* Биохимиялық талдау

* Клиникалық тексеру

* Микробиологиялық

* Морфологиялық

! Гигиеналық зерттеулерге жататын негізгі әдіс:

* Санитарлық тексеру

* Биохимиялық талдау

* Клиникалық тексеру

* Микробиологиялық

* Морфологиялық

! Санитарлық сараптамаға жатады:

* Гигиеналық нормативтерді орнату

* Тұрғындар денсаулығын санитарлық-статистикалық зерттеу

* Су қоймаларындағы судың жалпы санитарлық тәртібіне металлдардың әсерін зерттеу

* демографиялық көрсеткіштерді зерттеу

* Сумен қамтамасыздау және канализация жобасын бағалау

! Қоршаған орта түсінігі:

* Ағзаның ішкі ортасы

* Космостық кеңістік

* Өндірістік күштер мен өндірістік қарым-қатынастардың қоғамы

* Мұхиттар мен теңіздердің тереңдігі

* Жер қойнауы

! Химиялық факторлар:

* Күн радиациясы, ылғалдылығы, температурасы

* Шу, діріл

* Электромагниттік өрістер

* Ауыз судағы микроэлементтер

* Ауыз судағы бактериялар, вирустар

! Химиялық антропогенді факторларға жатады:

* Өндірістік шу, діріл

* Жасанды қоректендіргіш белоктар

* Тағам өнімдеріндегі көмірсулар, белоктар, майлар

* Автокөліктерден шыққан шығарындылар мен ауыр металлдардың қоршаған ортаға

тасталуы

* Атмосфералық қысым

! Химиялық табиғи факторлар:

* Тағамдық азықтардағы көмірсулар, майлар, белоктар

* Өндірістік шу, діріл

* Пестицидтер, гербицидтер

* Иондағыш сәулеленулер

* Бактериялар, вирустар, гельминттер

! Физикалық факторларға төменде аталғандардың қайсысы жатады:

* Атмосфералық ауадағы оттегі, азот

* Судағы микроэлементтер

* Көмірсулар, майлар, белоктар

* Өндірістік шу, діріл

* Топырақтағы бактериялар, вирустар

! Антропогенді физикалық факторларға төменде аталғандардың қайсысы жатады:

* Өндірістегі шу, діріл

* Күн радиациясы

* Атмосфералық қысым

* Бактериялар, вирустар

* Көмірсулар, майлар белоктар

! Табиғи физикалық фаторларға төменде аталғандардың қайсысы жатады:

* Көше шуы, діріл

* Ядролық жарылыс кезіндегі иондағыш сәулеленулер

* Телемұнаралардағы электромагниттік толқындар

* Атмосфералық қысым

* Өндірістік цехтардағы микроклиматтық факторлар

! Биологиялық антропогенді факторларға жатады:

* Бактериялар

* Вирустар

* Саңырауқұлақтар

* Қоректік белоктар

* Өсімдіктер

! Санитарлық тексеру әдісімен не зерттелінеді:

* Қоршаған ортаның жекелеген факторларының әсер ету механизмі

* Қоршаған ортаның химиялық факторлармен улану клиникасы

* Аурулардың құрылымы мен таралымы

* Адамның тіршілік ортасы мен оның тіршілігіне әсер ететін орта факторлары

* Адамның тіршілігіне әсер ететін орта факторлары

! Санитарлық тексеру әдісіне жатады:

* Санитарлық-статистикалық зерттеулер

* Санитарлық-токсикологиялық сараптамалар

* Тұрғындарды медициналық тексеру

* Жалпы санитарлық тәртіпке орта факторларының әсері

* Санитарлық бейнелеу

! Санитарлық тексеру әдісі:

* Санитарлық-статистикалық зерттеу

* Санитарлық-токсикологиялық сараптамалар

* Тұрғындарды медициналық тексеру

* Жалпы санитарлық тәртіпке орта факторларының әсерін зерттеу

* Қоршаған орта факторларын тереңдетілген санитарлық тексеру

! Тереңдетілген санитарлық тексеру әдісінің артықшылығы:

* Жасушалық және субжасушалық деңгейде зерттеулерді жүргізу

* Тұрғындар денсаулығын бағалау

* Санитарлық бейнелеу әдісін қабылдау барысында обьективті аналитикалық

мәліметтерді қосымша енгізу

* Гигиеналық нормативтерді орнатуда

* Санитарлық-токсикологиялық сараптамалар

! Тереңдетілген санитарлық тексеру негізінде:

* Гигиеналық норматив орнатылады

* Зерттелінетін нысанның санитарлық төлқұжаты құрастырылады

! Тұрғындар арасында сол немесе басқа патологияның жиілігі есептеледі

* Сыртқы белгілері бойынша нысанға баға беріледі

* Анықталған санитарлық шаралар және оларды жою бойынша шаралар

! Зерттелінетін нысанның санитарлық төлқұжатында жүргізіледі:

* Қоршаған ортаның химиялық факторларының табалдырықтық концентрациясы

* Қоршаған ортаның физикалық факторларының табалдырық деңгейі

* Тұрғындар арасында сол немесе басқа патологияның жиілігі есептеледі

* Анықталған санитарлық шаралар және оларды жою бойынша шаралар

* Зерттелінетін химиялық фактордың әсері кезіндегі уланудың клиникасы

! Зерттелінетін нысанның санитарлық төлқұжатында жүргізіледі:

* Қоршаған ортаның химиялық факторларының табалдырықтық концентрациясы

* Қоршаған ортаның физикалық факторларының табалдырық деңгейі

* Тұрғындар арасында сол немесе басқа патологияның жиілігі есептеледі

* Анықталған санитарлық шаралар және оларды жою бойынша шаралар

* Зерттелінетін химиялық фактордың әсері кезіндегі уланудың клиникасы

! Гигиеналық-экологиялық зерттеулердің бірінші блогі:

* Қоршаған орта жағдайын талдау

* Денсаулық сақтау жағдайын талдау

* Адам денсаулығына және оның өмір сүру жағдайларына қоршаған орта факторларын

эксперименталдық гигиеналық бағалау

* Тұрғындар өмір сүру әлеуметтік және экономикалық жағдайын бағалау

* Тұрғындар денсаулық жағдайын эпидемиологиялық бағалау.

! Гигиеналық-экологиялық зерттеулердің екінші блогі:

* Қоршаған орта жағдайын талдау

* Денсаулық сақтау жағдайын талдау

* Адам денсаулығына және оның өмір сүру жағдайларына қоршаған орта факторларын

эксперименталдық гигиеналық бағалау

* Тұрғындар өмір сүру әлеуметтік және экономикалық жағдайын бағалау

* Тұрғындар денсаулық жағдайын эпидемиологиялық бағалау..

* Гигиеналық-экологиялық зерттеулердің үшінші блогі:

* Қоршаған орта жағдайын талдау

* Денсаулық сақтау жағдайын талдау

* Адам денсаулығына және оның өмір сүру жағдайларына қоршаған орта факторларын

эксперименталдық гигиеналық бағалау

* Тұрғындар өмір сүру әлеуметтік және экономикалық жағдайын бағалау

* Тұрғындар денсаулық жағдайын эпидемиологиялық бағалау..

Нормалау

! Факторлар әсеріне ағзаның қандай биологиялық жауаптары ең күшті болып

табылады?

* өлім жітім

* аурушаңдық

* аурудың физиологиялық белгілері

* табиғаты белгісіз ауытқулар

* ағзада заттардың жиналуы

! Факторлар әсеріне ағзаның қандай биологиялық жауаптары ең төмен болып

табылады?

* өлім жітім

* аурушаңдық

* аурудың физиологиялық белгілері

* табиғаты белгісіз ауытқулар

* ағзада заттардың жиналуы

! Атмосфералық ауадағы факторлар зияндылықтың қандай көрсеткіші бойынша

нормаланады:

* санитарлық тұрмыстық, санитарлық-токсикологиялық, рефлекторлық

* жалпы санитарлық, суға миграцияланулануы

* транслокациялық, трансмиссивтік

* миграцияланулық –ауалы, суға миграцияланулануы

* рефлекторлық, трансшектік, миграцияланулық-ауалы

! Топырақ факторлары зияңдылықтың қандай көрсеткіштері бойынша нормаланады?

* санитарлық- тұрмыстық, токсикологиялық, радиологиялық

* жалпы санитарлық, транслокациялық, суға миграцияланулануы

* органолептикалық, токсикологиялық, санитарлық-тұрмыстық

* органолептикалық, рефлекторлық, санитарлық-тұрмыстық

* рефлекторлық, токсикологиялық, транслокациялық

! Су факторлары зияңдылықтың қандай көрсеткіштері бойынша нормаланады?

* санитарлық- тұрмыстық

* жалпы санитарлық

* транслокациялық

* миграцияланулық- ауалы

* рефлекторлық

! Кез келген химиялық зат белгілі бір жағдайларда улы болуы мүмкін деген ДЖДҰ

сарапшыларының пікірі қандай гигиеналық нормалау принципінің негізіне қойылған :

* доза- уақыт- тиімділік принципінің

* барлық қолайсыз әсерлерді ескеру принципінің

* қоршаған орта обьектілерін бөлу принципінің

* табалдырықтық принципінің

* биологиялық жауаптарды дифференциялау принципінің

! Топырақтың ластану кезіндегі заттардың өсімдіктерде жиналуы қандай зияндылық

көрсеткіштеріне жатады?

* санитарлық- тұрмыстық

* жалпы санитарлық

* санитарлық-токсикологиялық

* спецификалық

* транслокациялық

! Топырақтың табиғи өздігінен тазару үрдістеріне әсері зияндылықтың қандай

көрсеткіштеріне жатады?

* жалпы санитарлық

* санитарлық- тұрмыстық

* санитарлық- токсикологиялық

* арнайы

* транслокациялық

! Жоғарғы тыныс жолдарының және көздің кілегейлі қабатына тітркендіргіш әсері

болса, зияндылықтың қандай көрсеткішіне жатады?

* органалептикалық

* жалпы санитарлық

* санитарлық- тұрмыстық

* рефлекторлық

* арнайы

! Радиациялық факторларға арналған нормативтерді көрсетіңіз:

* ШРЕК

* ШД

* ШЗҚД

* РКҚ

* ШЗД

! Химиялық факторларға арналған нормативтерді көрсетіңіз:

* ШРЕК

* ШРЕД

* ШРД

* РКҚ (НДК)

* ШЗД (ОУ*

! Сынау жүргізетін топқа халықтың қандай тобын жатқызамыз:

* зерттелетін ҚО факторларының әсеріне ұшырайтын барлық балалар

* зерттелетін ҚО факторларының әсеріне ұшырайтын ересек тұрғындар

* зерттелетін фактор әсер етпейтін тұрғындар тобы

* зерттелетін ҚО факторларының әсеріне ұшырайтын әйел адамдар

* зерттелетін ҚО факторларының әсеріне ұшырайтын ер адамдар

! Ретроспективті зерттеулерге жатады:

* ұзақ динамикалық бақылау

* осы уақыттағы мәселенің жағдайын бір сәттік зерттеу

* өткен жылдың статистикалық материалдарын жинау

* жобаларға санитарлық сараптама жүргізу

* ШРЕД, ШРЕК орнату

! Мәселе жағдайын көлденеңнен кесіп зерттеу түріне жатады:

* осы уақыттағы мәселенің жағдайын бір сәттік зерттеу

* ұзақ динамикалық бақылау

* өткен жылдың статистикалық материалдарын жинау

* жобаларға санитарлық сараптама жүргізу

* ШРЕД, ШРЕК орнату

! Төменде берілген бөлімдердің қайсысы проспективті зерттеулерге жатады:

* ұзақ динамикалық бақылау

* ауру сырқаулық бойынша өткен жылдың статистикалық материалдарын жинау

* қоршаған ортаның жағдайы туралы өткен жылдың мәліметтерін жинау

* химиялық агенттердің гигиеналық нормативін құру

* осы уақыттағы мәселенің жағдайын бір сәттік зерттеу

! Қоршаған ортаның факторларын гигиеналық нормалау мақсатында жүргізіледі:

* демографиялық зерттеулер

* санитарлық бейнелеп жазу

* санитарлық сараптау

* тереңдетілген санитарлық тексеру

* токсикологиялық зерттеулер

! Шектік деңгейлер келесі факторлар үшін дайындалады:

* күн радиациясы

* гельминттер

* халық

* шу

* вибрация

! Радиациялық факторларға арналған гигиеналық норматив?

* ШРЕК

* ШД

* ЗШАҚД

* ШРК

* ШРД

! Қандай жағдайларда өз еркімен келіскен адамдарға нормалау жөніндегі

эксперименттер жүргізіледі:

* орташа өлімге келтіретін дозаны анықтау кезінде

* заттың ағзада жиналатын қабілетін анықтау кезінде

* атмосфера ластануының иіс табалдырығын анықтау кезінде

* созылмалы әсердің табалдырығын анықтау кезінде

* эмбриотоксикалық әсердің табалдырығын анықтау кезінде

! Өз еркімен келіскен адамдарға нормалау жөніндегі эксперименттер жүргізіледі:

* орташа өлімге келтіретін дозаны анықтау кезінде

* заттың ағзада жиналатын қабілетін анықтау кезінде

* атмосфера ластануының иіс табалдырығын анықтау кезінде

* созылмалы әсердің табалдырығын анықтау кезінде

* эмбриотоксикалық әсердің табалдырығын анықтау кезінде

! Қоршаған ортаға мониторинг жүргізу түсінігі: :

* ҚО жағдайын бақылау, бағалау және болжау жүйесі

* ҚО сапасын бақылау жүйесі

* ҚО нысандарының сапасын антропогендік және фондық бақылау

* болжауды бағалау жүйесі

* ауа сапасын бағалау жүйесі

! Сурет #$gіg10.jpg/

Ластаушы заттардың әсеріне ағзаның биологиялық жауаптары пирамидасының 1 саны қандай жауап түріне сәйкес келеді

* өлім -жітімге

* аурушаңдыққа

* аурудың физиологиялық белгілеріне

* ағзадағы мәні белгісіз өзгерістерге

* ағзада ластаушы заттардың жиналуына

! Сурет #$gіg10.jpg/

Ластаушы заттардың әсеріне ағзаның биологиялық жауаптары пирамидасының 2 саны қандай жауап түріне сәйкес келеді

* өлім -жітімге

* аурушаңдыққа

* аурудың физиологиялық белгілеріне

* ағзадағы мәні белгісіз өзгерістерге

* ағзада ластаушы заттардың жиналуына

! Сурет #$gіg10.jpg/

Ластаушы заттардың әсеріне ағзаның биологиялық жауаптары пирамидасының 3 саны қандай жауап түріне сәйкес келеді

* өлім -жітімге

* аурушаңдыққа

* аурудың физиологиялық белгілеріне

* ағзадағы мәні белгісіз өзгерістерге

* ағзада ластаушы заттардың жиналуына

! Сурет #$gіg10.jpg/

Ластаушы заттардың әсеріне ағзаның биологиялық жауаптары пирамидасының 4 саны қандай жауап түріне сәйкес келеді

* өлім жітімге

* аурушаңдыққа

* аурудың физиологиялық белгілеріне

* ағзадағы мәні белгісіз өзгерістерге

* ағзада ластаушы заттардың жиналуына

! Сурет #$gіg10.jpg/

Ластаушы заттардың әсеріне ағзаның биологиялық жауаптары пирамидасының 5саны қандай жауап түріне сәйкес келеді

* өлім -жітімге

* аурушаңдыққа

* аурудың физиологиялық белгілеріне

* ағзадағы мәні белгісіз өзгерістерге

* ағзада ластаушы заттардың жиналуына

! Альфа сәулеленуі деген не?

* радиоактивті ыдырау кезінде шығатын электромагниттік энергия кванттарының

ағыны

* теріс зарядталған электрондардың немесе оң зарядталған позитрондардың ағыны

* заттағы жылдам нейтрондардың тежелуі кезінде жасанды түрде шығатын

электромагниттік энергия кванттарының ағыны

* нейтрондар ағыны

* оң зарядталған гелий ядроларының ағыны

! Бета сәулеленуі деген не?

* радиоактивті ыдырау кезінде шығатын электромагниттік энергия кванттарының

ағыны

* теріс зарядталған электрондардың немесе оң зарядталған позитрондардың ағыны

* заттағы жылдам нейтрондардың тежелуі кезінде жасанды түрде шығатын

электромагниттік энергия кванттарының ағыны

* нейтрондар ағыны

* оң зарядталған гелий ядроларының ағыны

! Гамма сәулеленуі деген не?

* радиоактивті ыдырау кезінде шығатын электромагниттік энергия кванттарының

ағыны

* теріс зарядталған электрондардың немесе оң зарядталған позитрондардың ағыны

* заттағы жылдам нейтрондардың тежелуі кезінде жасанды түрде пайда болатын

электромагниттік энергия, кванттардың ағыны

* нейтрондар ағыны

* оң зарядты гелий ядроларының ағыны

! Рентген сәулеленуі деген не?

* радиоактивті ыдырау кезінде шығатын электромагниттік энергия кванттарының

ағыны

* теріс зарядталған электрондардың немесе оң зарядталған позитрондардың ағыны

* заттағы жылдам нейтрондардың тежелуі кезінде жасанды түрде пайда болатын

электромагниттік энергия, кванттардың ағыны

* нейтрондар ағыны

* оң зарядты гелий ядроларының ағыны

! Иондаушы сәулеленудің табиғи көздеріне жататындар:

* ғарыштық сәулеленулер

* медициналық сәулелену көздері

* адам арнайы шоғырландырған табиғи радионуклеидтер

* иондаушы сәулелену шығаратын қондырғылар

* адам ағзасына ауамен, сумен, тағамдық азықтармен түсетін қоршаған ортадағы

радионуклеидтер

! Иондаушы сәулеленудің табиғи көздеріне жататындар:

* космостық сәулеленулер

* медициналық сәулелену көздері

* адам арнайы шоғырландырған табиғи радионуклеидтер

* иондаушы сәулелену шығаратын қондырғылар

* радиоактивті қалдықтарды көму орындары

! Радиоактивті заттар дегеніміз:

* кез-келен химиялық эелементтер

* автономды тұрақты химиялық элементтер

* иондаушы сәулелер шығаратын, атомдары өздігінен айналуларға бейім химиялық

элементтер

* реттік нөмірі үлкен химиялық элементтер

* реттік нөмірі үлкен емес химиялық элементтер

! Жартылай ыдырау кезеңі-бұл:

* радионуклидтың белсенділігі жартысына дейін төмендейтін уақыт

* радионуклидтың белсенділігі толығымен жойылатын уақыт

* химиялық әсерге тәуелді, изотопқа тұрақсыз мөлшер

* физикалық әсерге тәуелді және изотопты сипаттайтын мөлшер

* РЗ белсенділігі 0,25 –ке дейін төмендейтін уақыт

! Иондағыш сәулелену-бұл:

* кез-келген сәулелену түрлері

* қысқа толқынды сәулелену түрлері

* тек ұзын толқынды сәулеленулер

* ортамен әсерлескенде тек теріс электр зарядын түзетін сәулелер

* ортамен әсерлескенде белгілері әртүрлі электр зарядтарын түзетін сәулелер

! Альфа- сәулелену (бөлшектер)-бұл:

* иондағыш қабілеті төмен бөлшектер

* өткізгіштік қабілеті жоғары бөлшектер

* теріс зарядталған электрондар ағымы

* электромагниттік энергия кванттарының ағымы

* гелий ядроларының ауадағы таралу ұзындығы

! Бета- сәулелену (бөлшектер)-бұл:

* теріс зарядталған электрондар мен оң зарядталған позитрондардың ағымы

* альфа бөлшектеріне қарағада өткізгіштік қабілеті жоғары сәулеленулер

* иондағыш қабілеті бар бөлшектер

* альфа бөлшектеріне қарағанда өткізгіштік қабілкті аз сәулеленулер

* электромагниттік энергия кванттарының ағымы Гелий ядроларының оң зарядталған

ағымы

! Гамма- сәулелену (бөлшектер)-бұл:

* радиоактивті айналу кезінде шығарылатын электромагниттік энергия кванттарының

ағымы

* теріс зарядталған электрондар ағымы

* оң зарядталған позитрондар ағымы

* гелий ядроларының оң зарядтары

* өткізгіштік қабілеті төмен бөлшектер ағымы

! Рентген- сәулелену-бұл:

* жасанды генерацияланатын заттағы тежелудегі жылдам электродардың тежелуіндегі

электромагниттік энергия кванттарының ағымы

* радиоактивтігі айналадағы шығарылатын электромагниттік энергиякванттарының

ағымы

* электрондар ағымы

* позитрондар ағымы

* теріс және оң зарядталған бөлшектер ағымы

! Радионуклидтердің топырақтан өсімдіктерге өту жолдарын көрсетіңіз:

* суға миграцияланулануы

* ауаға миграцияланулануы

* транслокация

* рефлекторлы

* аэрациялық

! Барлық қауіпті химиялық заттар қанша кластарға бөлінеді?

* 3

* 4

* 5

* 6

* 7

! Химиялық заттардың бір жолымен түсуі кезіндегі бір уақытта немесе ретті ағзаға

әсер ету:

* аралас әсер

* кешенді әсер

* бірлескен әсер

* токсинді әсер

* кумулятивті әсер

! Химиялық заттардың ағзаға бір уақытта немесе кезекпен әсер етіп, әртүрлі жолдармен

түсуі:

* аралас әсер

* кешенді әсер

* бірлескен әсер

* токсинді әсер

* кумулятивті әсер

! Әртүрлі табиғатты факторлардың ағзаға бір уақытта немесе кезекпен әсер етуі - бұл:

* аралас әсер

* в кешенді әсер

* қабаттасқан әсер

* токсинді әсер

* кумулятивті әсер

! Химиялық заттардың қауіптілік сыныптары неше болады?

* 2

* 4

* 6

* 8

* 10

! Химиялық заттардың қауіптілік сыныптардың саны:

* 3

* 4

* 6

* 7

* 9

! Химиялық заттардың қауіптілік сыныптары:

* 3

* 4

* 6

* 7

* 9

! Қауіптіліктің 1-ші сыныпына жатады:

* қауіпсіз

* қауіптілігі аз

* қауіптілігі орташа

* қауіпті

* аса қауіпті

! Қауіптіліктің 2-ші сыныпына жатады:

* қауіпсіз

* қауіптілігі аз

* қауіптілігі орташа

* қауіпті

* аса қауіпті

! Қауіптіліктің 3-ші сыныпына жатады:

* қауіпсіз

* қауіптілігі аз

* қауіптілігі орташа

* қауіпті

* аса қауіпті

! Қауіптіліктің 4-ші сыныпына жатады:

* қауіпсіз

* қауіптілігі аз

* қауіптілігі орташа

* қауіпті

* аса қауіпті

! Қандай заттар қауіптіліктің 1-ші сыныпына жатады:

* қауіпсіз

* қауіптілігі аз

* қауіптілігі орташа

* қауіпті

* са қауіпті

! Қандай заттар қауіптіліктің 2-ші сыныпына жатады:

* қауіпсіз

* қауіптілігі аз

* қауіптілігі орташа

* қауіпті

* аса қауіпті

! Қандай заттар қауіптіліктің 3-ші сыныпына жатады:

* қауіпсіз

* қауіптілігі аз

* қауіптілігі орташа

* қауіпті

* аса қауіпті

! Қандай заттар қауіптіліктің 4-ші сыныпына жатады:

* қауіпсіз

* қауіптілігі аз

* қауіптілігі орташа

* қауіпті

* аса қауіпті

! Биологиялық жауап түрлеріне жатады:

* Өлім-жітім

* Резистенттілік

* Бейімделу

* Қарсылығы

* Биологиялық белсенділігі

! Жедел эксперименттің мақсаты:

* ШРЕК орнату

* Заттың мутагендігендігін анықтау

* Тиімділікті болжамдау

* Жедел эксперимент клиникасын зерттеу

* Заттың канцерогенділігін зерттеу

! Нормалау принциптеріне жатады:

* Медициналық көрсеткіштің біріншілік принципі

* Табалдырықсыз принципі

* Тұрғындар аурушандылығының құрылымын бағалау принципі

* Санитарлық жағдайды болжамдау принципі

* Заттың қауіпсіздік принципі

! ШРЕК жоғарылауы мынаған әсер етеді:

* Шығарылатын өнімінің санына

* Өсімдіктердің өсуі мен дамуына

* Адам денсаулығы мен оның болашақ ұрпағы

* Технологиялық үрдіс

* Санитарлық-токсикологиялық зерттеулер

! Химиялық фактордың әсеріне ағзаның жауап беру деңгейі мынаған байланысты:

* Қоршаған ортадағы заттардың тұрақтылығы

* Заттың биологиялық белсенділігі

* Қоршаған ортада нормаланған факторлардың таралуы

* Қоршаған ортада заттардың тасымалдануы

* Фактор жөніндегі ақпараттың болуы

! Химиялық фактор әсеріне ағзаның жауап реакциясы байланысты:

* Заттың мөлшері

* Қоршаған ортада заттардың тұрақтылығы

* Қоршаған ортада нормаланатын факторлардың таралуы

* Қоршаған ортада заттардың тасымалдануы

* Фактор жөніндегі ақпараттың болуы

! Орнатылған гигиеналық норматив неге кепілдеме береді:

* Концентрацияның төмендеуі бойынша жасалынған шаралардың тиімділігі

* Заманауи ғылымның соңғы жетістіктерін ескерудегі адамның абсолюттік қауіпсіздігі

* Қоршаған ортаға шығарындылар мен тастамаларды тазартудың тиімді әдістері

* Қоршаған ортада заттардың тұрақтылығы

* Қоршаған ортада заттардың тасымалдануы

! Ағзаның биологиялық жауабының ең үлкен күшіне сәйкес келеді:

* Аурушаңдылық

* Ағзада заттардың жиналуы

* Өлімшілдік

* Аурудың физиологиялық белгілері

* Табиғаты белгісіз ағзадағы жылжулар

! Ағзаның биологиялық жауабының ең аз күшіне сәйкес келеді:

* Аурушаңдылық

* Ағзадағы заттардың жиналуы

* Өлімшілдік

* Аурудың физиологиялық белгілері

* Ағзадағы табиғаты белгісіз жылжулар

! Норматив тұрғындардың келесі топтарын ескеру қажет:

* Спортсмендер үшін

* Әскерлер үшін

* Балалар мен қарт адамдар үшін

* Студенттер үшін

* Үй шаруасындағы

! Бақылау аймақтары немесе жануарлардың бақылау топтары қажет:

* Алдын ала және күнделікті санитарлық бақылауды өткізу кезінде

* мекеннің жобасы, жоспары және құрылысына санитарлық сараптама жүргізу

* Нысандарды эксплуатациялау үрдісінде санитарлық сараптама жүргізу кезінде

* Су көздеріндегі су сапасына қоршаған орта факторларының деңгейін бағалау

кезінде

* Ағымды санитарлық қадағалауды жүргізу кезінде

! Гигиеналық эксперимент әдісі мына үшін жүргізіледі:

* Тұрғындар денсаулығының жағдайын санитарлық-статистикалық зерттеу

* Елді мекендер жоспарларының жобасы мен құрылысын бағалау.

* Зерттелінетін нысанды санитарлық бейнелеу

* ШРЕК негіздеу

* Санитарлық сараптама жүргізу үшін

! Норматив ағзаның биологиялық жауаптарының қандай түрлерін шығарып тастау

қажет:

* Өлімшілдік, аурушаңдылық

* Ағдағы заттардың жиналуы

* Кумуляция

* Ағзаға зиянды химиялық заттардың түсуі

* Тұрғындар арасында кездесетін биологиялық жауаптың ең аз күші

! Нормативтерді орнату кезінде тұрғындардың ең сезімтал контигенттері:

* Әйелдер

* Ер адамдар

* Балалар

* Пациенттер

* Науқастар

! Қандай да бір ортада заттың түріне орнатылған норматив төменде аталғандарға

әсер етуін ескеру қажет:

* Адам ағзасы

* Әлеуметтік жағдайының деңгейі

* Өндіріс ортасы

* Экономикалық көрсеткіштер

* Ауруды емдеу

! Уақытша норматив мынаның негізінде орнатылады:

* Қоршаған ортаның факторлармен аурушаңдылықтың өзара қарым қатынасын зерттеу

* Нысанды тереңдетілген санитарлық тексеру

* Кумуляция

* Қысқа мерзімді эксперимент

* Созылмалы эксперимент

! Гигиеналық нормалау принциптерін көрсетіңіз:

* Ағзаның биологиялық жауабын ескеру

* Қоршаған ортада заттың трансформациялануы

* Қоршаған ортадағы заттардың тасымалдануы

* Қозғалыс белсенділігін қамтамасыздау

* Энергошығынды жабу

! Эпидемиологиялық әдістің мәні:

* Жануарларға жасалатын экспериментте жүйелер мен органдарға орта факторларының

әсерін зерттеу

* Адамның тіршілік ортасына орта факторларының әсерін зерттеу

* Ауру ағымына орта факторларының әсерін зерттеу

* Зерттелінетін аймақта қаралуы бойынша аурушаңдылықты зерттеу

* Химиялық агенттердің улылық көрсеткіштерін орнату

! Тұрғындар денсаулығын эпидемиологиялық зерттеу әдісі

* Нәрестелер өлімін зерттеу

* Жануарларға эксперимент кезінде мүшелер мен жүйелерге орта факторларының

әсерін зерттеу

* Адамның өмір сүру жағдайына орта факторларының зерттеу

* Ауру ағымына орта факторларын зерттеу

* Химиялық агенттерінің улылық параметрлерін орнату

! Заттың биологиялық белсенділігі жөніндегі толық ақпарат береді:

* Жедел эксперимент

* Зияндылықтың органолептикалық белгілеріне әсерін зерттеу

* Созылмалы эксперимент

* Заттың кумулятивтігін анықтау бойынша эксперимент

* Жеделдеу эксперимент

! Ерікті адамдарға нормалау бойынша эксперименттер жүргізіледі:

* Орташа өлім туғызатын мөлшерін анықтау үшін

* Кумулятивтігін орнату үшін

* Атмосфералық ластану иісінің табалдырығын орнату

* Созылмалы әсер ету табалдырығын орнату

* Эмбриотоксикалық әсер бойынша табалдырығын анықтау

! Орташа өлім туғызатын концентрация болып табылады:

* LD 50

* CL 50

* Созылмалы әсер ету табалдырығы

* Жиналу коэффициенті

* ШРЕК

! Заттың жиналуы –бұл:

* Орташа өлім туғызатын концентрация

* Улану клиникасы

* Ағзада жүйелер мен мүшелерде заттардың жиналуы

* Жедел әсер ету табалдырығы

* Созылмалы әсер ету табалдырығы

! Аса қауіпті заттар қай сыныпқа жатады?

* 1

* 2

* 3

* 4

* 5

! Қауіпті заттар қай сыныпқа жатады?

* 1

* 2

* 3

* 4

* 5

! Қауіптілігі орташа заттар қай сыныпқа жатады?

* 1

* 2

* 3

* 4

* 5

! Қауіптілігі аз заттар қай сыныпқа жатады?

* 1

* 2

* 3

* 4

* 5

! Химиялық заттардың әсерiне организмнiң реакциясы келесі көрсеткiштерге

байланысты:

* заттың биологиялық активтiлiгiне, заттың дозасына, организмнiң қарсылық күшiне

* заттардың физикалық-химиялық қасиеттері, организмнің функционалдық жағдайы

* заттың биологиялық белсенділігі, қоршаған ортаның ластану деңгейі

* заттың улылығы

* қоршаған ортада заттың тарауына және тұрақтылығына.

! Бөгде иiс, дем пайда болуымен, тусi мен бояуыньң өзгеруi мен байқалатын орта

объектiсiнiң сапасының өзгеруi - бұл:

* Зияндылықтың органолептикалық көрсеткіші

* Зияндылықтың жалпы санитарлық көрсеткіші

* Зияндылықтың санитарлық-тұрмыстық көрсеткіші.

* Зияндылықтың спецификалық көрсеткіші.

* Зияндылықтың рефлекторлық көрсеткіші.

! Өздiгiнен тазару үрдістерiне әсер ететiн. сапрофит микроорганизмдердiң санының,

түр құрамыньң. активтiлiгiнiң өзгеруi – бұл:

* Зияндылықтың органолептикалық көрсеткіші

* Зияндылықтың жалпы санитарлық көрсеткіші

* Зияндылықтың санитарлық-тұрмыстық көрсеткіші.

* Зияндылықтың спецификалық көрсеткіші.

* Зияндылықтың рефлекторлық көрсеткіші.

! Жергiлiктi климаттық, ауаның мөлдiрлiгiнiң, өсiмдiктердiң, тұрмыс жағдайының

өзгеруi – бұл:

* Зияндылықтың органолептикалық көрсеткіші

* Зияндылықтың жалпы санитарлық көрсеткіші

* Зияндылықтың санитарлық-тұрмыстық көрсеткіші.

* Зияндылықтың спецификалық көрсеткіші.

* Зияндылықтың рефлекторлық көрсеткіші.

! Көздiң, жоғарғы тыныс жолдарының клегей кабықшаларын тiтiркендiретiн әсерi

* Зияндылықтың органолептикалық көрсеткіші

* Зияндылықтың жалпы санитарлық көрсеткіші

* Зияндылықтың санитарлық-тұрмыстық көрсеткіші.

* Зияндылықтың спецификалық көрсеткіші.

* Зияндылықтың рефлекторлық көрсеткіші.

! Заттың созылмалы улы әсер беретiн деңгейiнен төмен дозаларындағы аллергендiк,

гонадотоксикалық, эмбриотоксиндық әсерi – бұл:

* Зияндылықтың органолептикалық көрсеткіші

* Зияндылықтың жалпы санитарлық көрсеткіші

* Зияндылықтың санитарлық-тұрмыстық көрсеткіші.

* Зияндылықтың спецификалық көрсеткіші.

* Зияндылықтың рефлекторлық көрсеткіші.

! Адам организмiне резорбтивтiк әсерi - бұл:

* Зияндылықтың органолептикалық көрсеткіші

* Зияндылықтың жалпы санитарлық көрсеткіші

* Зияндылықтың санитарлық-токсикологиялық көрсеткіші.

* Зияндылықтың спецификалық көрсеткіші.

* Зияндылықтың рефлекторлық көрсеткіші.

! Биологиялық жауаптың ең жоғары күшіне сәйкес

* өлім-жітім

* аурушандық

* аурудың физиологиялық белгілері

* табиғаты белгісіз өзгерістер

* организмде ластаушылардың жиналуы

! Биологиялық жауаптың ең төмен күшіне сәйкес

* өлім-жітім

* аурушандық


7030588051268431.html
7030644843008444.html
    PR.RU™